Topic outline

  • Библиотека "Васил Г. Янков"

    Наименуването на библиотеката на Васил Г. Янков е свързано с неговите заслуги към изграждането на Студентския дом като председател на студентския комитет към Българския национален студентски съюз (1929 – 1932), както и във връзка с ролята му като застъпник за събиране на спомените за създаването на Дома през 60-те и 70-те години на 20-и век – заслуги, описани в книгата „Думата на българския студент“ (2002).

  • Библиотечен фонд

    Библиотеката към Националния студентски дом съдържа литература, свързана с младежки и академични въпроси, в т.ч. за личностно, професионално, научно и организационно развитие. Книжният фонд се попълва постоянно с нови издания, а отпадналите от фонда публикации се пренасочват към инициативата "Предай нататък".